fbpx

Wettelijke bepalingen

 

JURIDISCHE BENAMING: Ducanox bvba MAATSCHAPPELIJKE ZETEL: Ducanox bvba . Industriepark 1238 . B-3545 Halen ONDERNEMINGSNUMMER: RPR LEUVEN 0828.887.467

BTW-NUMMER: BE0828.887.467 BANKREKENING: BE23 0016 1815 3491

BEHEER VAN DE WEBSITE: Ducanox bvba, Industriepark 1238, B-3545 Halen BE0828.887.467 013 29 60 83 info@ducanox.be

VOORWAARDEN VOOR GEBRUIK VAN DE “Ducanox bvba” WEBSITE:

Ondanks de nauwkeurige samenstelling van deze website kan geen enkel recht worden ontleend aan gegevens/informatie die zijn gepubliceerd op deze website. Hoewel deze website met de grootst mogelijke zorg is samengesteld, kan “Ducanox bvba” niet garanderen dat de informatie op deze website altijd volledig, correct en up-to-date is. Dit geldt ook voor alle internetpagina’s naar welke deze website middels links direct of indirect verwijst. “Ducanox bvba” is niet verantwoordelijk voor de inhoud van iedere internetpagina, die kan worden bezocht via een hyperlink. “Ducanox bvba” is niet verantwoordelijk voor mogelijk virussen indien deze zouden voorkomen op de website. Wijzigingen en aanvullingen kunnen op ieder moment en zonder voorafgaande aankondiging worden aangebracht door “Ducanox bvba”. Het overnemen en/of vermenigvuldigen van informatie/data, met name het gebruik van teksten, tekstdelen of beeldmateriaal, is slechts toegestaan na voorafgaande schriftelijke toestemming van “Ducanox bvba”. Voor vragen omtrent deze voorwaarden en/of toestemming voor het overnemen dan wel vermenigvuldigen van (gedeelten van) de inhoud van deze website kunt u contact opnemen met bovenvermelde contactpersoon voor deze website. Ieder geschil met betrekking tot deze website valt onder de toepassing van de Belgische wetgeving. In geval van geschil is enkel de rechtbank van Leuven bevoegd.

PRIVACY

De informatie op de website is beschikbaar zonder dat persoonsgegevens moeten worden verstrekt. In het geval er toch om persoonlijke informatie wordt gevraagd, worden de gegevens behandeld in overeenstemming met de bepalingen van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens.

AUTOMATISCH GEREGISTREERDE INFORMATIE

Deze website kan gegevens verzamelen van niet-persoonlijke aard, zoals browser type of IP-adres, het besturingsprogramma dat je gebruikt, de pagina’s die je bezoekt op de website of de domeinnaam van de website langs waar je naar de website gekomen bent, of waarlangs je die verlaat.

VERWERKING PERSOONSGEGEVENS Ducanox BVBA verzamelt en verwerkt de identiteits- en contactgegevens die hij ontvangt van de klant – architect – hoofdaannemer – onderaannemer (opdrachtgever) en die betrekking hebben op de klant, architect, hoofdaannemer, onderaannemer (opdrachtgever) zelf, zijn personeel, medewerkers, aangestelde en andere nuttige contactpersonen. De doeleinden voor deze verwerkingen zijn de uitvoering van deze overeenkomst, het klantenbeheer, de boekhouding en direct marketing activiteiten zoals het toesturen van promotionele of commerciële informatie, het gebruik van foto’s van de werken op internet, in publiciteit, ter illustratie aan potentiële klanten. De rechtsgronden zijn de uitvoering van de overeenkomst, het vervullen van wettelijke en reglementaire verplichtingen (zoals bijvoorbeeld de 30bis-aangifte van werken) en/of het gerechtvaardigd belang van Ducanox. Voor direct marketingdoeleinden per e-mail (zoals een nieuwsbrief of uitnodigingen voor events), geeft klant – architect – hoofdaannemer – onderaannemer (de opdrachtgever) daarnaast zijn uitdrukkelijke en vrije toestemming aan Ducanox om zijn persoonsgegevens te gebruiken.   De verwerkingsverantwoordelijke is Ducanox BVBA, met maatschappelijke zetel te 3545 Halen, Industriepark 1238 en met ondernemingsnummer 0828.887.467. De voormelde persoonsgegevens zullen verwerkt worden in overeenstemming met de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming en zullen enkel worden doorgegeven aan verwerkers, ontvangers en/of derden voor zover dit noodzakelijk is in het kader van de voormelde doeleinden voor de verwerking. De opdrachtgever draagt de verantwoordelijkheid voor de juistheid en het up-to-date houden van de persoonsgegevens die hij aan Ducanox bezorgt en verbindt er zich toe de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming strikt na te leven ten aanzien van de personen van wie hij de persoonsgegevens aan Ducanox heeft overgemaakt, evenals met betrekking tot alle mogelijke persoonsgegevens die hij van Ducanox en zijn personeel, medewerkers, en aangestelden zou ontvangen. De opdrachtgever bevestigt dat hij afdoende werd geïnformeerd over de verwerking van zijn persoonsgegevens en over zijn rechten op inzage, verbetering, wissing en bezwaar. Voor verdere toelichting verwijst Ducanox uitdrukkelijk naar de Data Protection Notice, terug te vinden op de website van Ducanox : http://www.ducanox.be/wettelijke_bepalingen/ of na eenvoudig verzoek via papieren exemplaar. De opdrachtgever bevestigt kennis te hebben genomen van deze Data Protection Notice en de inhoud ervan te aanvaarden.